O NAS Sluzby Cennik Kontakt
 
 

Komplexné vedenie a spracovanie jednoduchého účtovníctva

peňažný denník
evidencia majetku
kniha pohľadávok
kniha záväzkov
sklad
výkaz ziskov a strát, výkaz o majetku a záväzkoch
daňové priznanie

Komplexné vedenie a spracovanie podvojného účtovníctva

denník
hlavná kniha
evidencia majetku
sklad
výkaz ziskov a strát, súvaha
daňové priznanie

Komplexné vedenie a spracovanie mzdovej a personálnej agendy

pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov
mzdové listy, mzdové rekapitulácie, výplatné pásky
príkazy na úhradu
výkazy pre orgány sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, daňového úradu a štatistiku
prihlášky a odhlášky zamestnancov do inštitúcií zdravotného a sociálneho poistenia

Dane

daň z príjmov
daň zo závislej činnosti
daň z motorových vozidiel
daň z pridanej hodnoty (DPH)

Spracovanie štatistických výkazov a iné služby individuálne, podľa potrieb.